Video-Link Galerie

(Direkt-Zugang zu über 1.500 Online-Clips)

 

Karate   Südostasiatische Kampf- und Waffensysteme
Ryukyu Kobujutsu   andere Kampf- und Waffensysteme
Japanische Kampf- und Waffensysteme   Selbstverteidigung / MMA Training
Chinesische Kampf- und Waffensysteme   sonstiges / Kuriositäten
Koreanische Kampf- und Waffensysteme    

 

Diese Videos gehören nicht zum offiziellen Angebot von Tsuru.de, sondern sind lediglich Links zu anderen Internetpräsenzen. Entsprechend gelten unsere Allgemeinen Anmerkungen für Links.
Doppelte Videos? Fehlende Videos? Kaputte Links? Anmerkungen? Kritik? Dann schreiben Sie uns!


 

 

Karate

Japanisches Karate

Okinawa Karate

 

Kata und Bunkai

Vollkontakt-Karate

(Seitenanfang)

 

Japanisches Karate

JKA Karate (Tanaka, Imamura, Yahara)

JKA Kumite Shiai 01

JKA Kumite Shiai 02

Alex Biamonti (WKF-Competition Style)

Karate Demo (Kase, Shirai, Kawasoe)

Kase Taiji, 9. Dan, Februar 1988

Masao Kawasoe, 8. Dan, erklärt Schlag

Karate vs. Boxen, Hidetaka Nishiyama, 9. Dan

Masahiko Tanaka, 8. Dan, Demo (kurz)

Masahiko Tanaka, 8. Dan, div. Techniken

Masahiko Tanaka, 8. Dan, div. Techniken

Shotokan KO

Gogen Yamaguchi

Shotokan Kumite

Ippon Kumite, Funakoshi

Karate Shiai Mix 01

Karate Shiai Mix 02

Karate Shiai Mix 03

Enoeda und die Geschichte der Karate Union of Great Britain (KUGB)

Hirokazu Kanazawa, 10. Dan

Hirokazu Kanazawa, 10. Dan, Kumite-Demo (alt)

Hirokazu Kanazawa, 10. Dan, Kumite-Demo 02 (1985)

Hirokazu Kanazawa, 10. Dan, Kihon Ippon Kumite

Hirokazu Kanazawa, 10. Dan Demo

Ippon, Fukami vs. Kawawada (JKA All Japan Championship 1985)

Masao Kawasoe (8. Dan), Seminar-Mitschnitt

Kawawada, div. Kämpfe JKA Shoto-Cup 1985

Hidetaka Nishiyama, Shotokan Demo (old footage, ca. 1950/60s)

Hirokazu Kanazawa Interview

Masahiko Tanaka, Bruchtest

Masahiko Tanaka, Demo

Masahiko Tanaka, Demo 02

Masahiko Tanaka, Demo 03

Masahiko Tanaka vs. Gerald Evans 1976 Kumite

Tetsuhiko Asai,div. Techniken

Einosuke Enoeda, Kusushi-Waza

Masatoshi Nakayama u.a., div. Techniken

 

Okinawa Karate

Uechi-Ryu Karate (Discovery Channel Doku)

Okinawa Karate (Okinawa BBtv Japanese)

Okinawa Karate

Uechi-Ryu karate

BBC Karate Documentary, Teil 1 (Morio Higaonna)

BBC Karate Documentary, Teil 2 (Morio Higaonna)

BBC Karate Documentary, Teil 3 (Morio Higaonna)

Uechi-Ryu-Videos auf Uechi-Ryu.com

Okinawa Karate - Teil 1 (Sakumoto, Tsuha, Hichiya, Miyahira, Kamimura, Wakugawa)

Okinawa Karate - Teil 2 (Iha, Uema, Shinjo, Yagi, Miyagi, Higa, Tomoyose, Tohyama)

Okinawa Karate - Teil 3 (Aragaki, Uehara, Nakazato, Higaonna, Chinen, Taira)

Okinawa BBtv Goju-Ryu Doku

Diverse Karate Videos von Okinawa BBtv

Short History of Okinawa Karate Doku

Okinawa Karate, Hokama Tetsuhiro

Interview mit Patrick McCarthy Hanshi (8. Dan)

Uehara Seikichi, Doku

Kinjo Hiroshi, Doku 01

Kinjo Hiroshi, Dolku 02

Koryu Uchinadi 2-Personen Drills

Koryu Uchinadi Tobi-Otoshi

 

 

Kata und Bunkai

Funakoshi Gichin - Tekki Shodan (Showa 9, 1934)

Funakoshi Gichin - Tekki Nidan (Showa 9, 1934)

Akihiro Yagi Kata Tenchi Okinawa Meibukan Goju-Ryu

Tetsuhiro Hokama Suparinpei Kata Goju-Ryu Karate Kenshikai

Takashi Katada - Anan Kata Karate Championships Madrid, Spain

Matsumura ha Bassai Kata von Inada (Shito-Ryu Wettkampf-Version)

ChatanYara Kusanku kata von Hisami Yokoyama (Shito-Ryu Wettkampf-Version)

Tomari no Bassai kata (Shito-Ryu Wettkampf-Version)

Gojushiho - Javier Rodríguez (Shito-Ryu Version)

Annan - Javier Rodríguez (Shito-Ryu Version)

chatanyara no kushanku - Javier Rodríguez (Shito-Ryu Version)

Seiyunchin Bunkai

Seiyunchin Bunkai, Bill Adams

Kushanku, Shimabuku Zenpo

Kanku-Dai Bunkai

Bassai-Dai Bunkai

JKA Kata Videos (ca. 1950er) auf Karate-Shotokan-Kata.com

Goju Anwendung

Tomari Passai bunkai, Stanic Milos, Tsunami Dojo Belgrad

Kushanku bunkai, Stanic Milos, Tsunami Dojo Belgrad

Soto shuto bunkai, Stanic Milos, Tsunami Dojo Belgrad

Seisan bunkai, Stanic Milos, Tsunami Dojo Belgrad

Ushiro empi bunkai, Stanic Milos, Tsunami Dojo Belgrad

Mawashi empi, Stanic Milos, Tsunami Dojo Belgrad

Uechi-Ryu-Kata auf Uechi-ryu.com

Diverse Kata-Videos auf Uechi-Ryu.com

Kanku-Dai/Kanku-Sho/Sochin-Mix, Hiroshi Shirai

Unsu, Michael Milon

Kushanku, Shimabuku Tadao (Isshin-Ryu)

Sanchin, Shimabuku Tadao (Isshin-Ryu)

Pinan Godan, Miyahira Katsuya

Rohai Bunkai, Theo Theloesen

Kushanku, Nishime

Chinto, Soken Hohan

Suparinpei, Jean Frenette (Budo-Gala 1997)

Unsu, US Wadokai

Seisan, US Wadokai

Chinto, US Wadokai

Seisan, Ohtsuka Hironori (mit 73 Jahren)

Seisan, Morio Higaonna

Alle Kata des Matsubayashi Shorin-Ryu, Jim Sindt, 4. Dan

Sepai Kata und Bunkai, Nuno Cardeira 5. Dan

Naifanchin Kata und Bunkai, Katsuhiko Shinzato

Pinan Shodan, Katsuhiko Shinzato

Kushanku Dai, Nakzato Shugoro

Wankan, Nagamine Shoshin (1990)

Wankan, Nagamine Shoshin

Sanchin (Uechi-Ryu), Uechi Kanei

Seisan (Uechi-Ryu), Uechi Kanei

Sanseiryu (Uechi-Ryu), Uechi Kanei

Sanseiryu (Uechi-Ryu), Tohyama Seiko

Kamimiri no Te / Saru no Te, Matayoshi Shinpo

Drunken school Kata, Matayoshi Shinpo

Drunken Man Kata, Matayoshi Shinpo

Okaku, Matayoshi Shinpo

Hakutsuru no Te, Matayoshi Shinpo

Hakutsuru, Seikichi Odo

Seisan (Ryuei-ryu), Sakumoto Tsuguo

Anan (Ryuei-ryu), Sakumoto Tsuguo (1988)

Hakucho, Kusano Kenji

Nijuhachiho, Kanazawa Hirokazu (10. Dan)

Jion, Tanaka Masahiko (8. Dan)

Niseishi, Pressure Point-Bunkai

 

Vollkontakt-Karate

Diverse Videoclips mit Masutatsu Oyama

Kyokushin-WM 1999 Final

Ryu Narushima Kyokushin Kumite

Ryu Narushima Highlight Vollkontakt-karate

Russian Kyokushin

Shihan Francisco Filho Kyokushin

Kyokushin 01

Kyokushin World-Cup 2006

Daido Juku Knockdown Karate

Daido Juku Knockdown Karate 02

Seidokaikan, Andy Hug 01

Seidokaikan, Andy Hug 02

Tameshiwara, Dolph Lundgren

Kyokushin 100 Men Kumite, Matsui Shokei

Shintaiikudo Technik-Sequenz

Kyokushin - alte Aufnahmen aus Oyamas Dojo

Mawashi-Geri Jodan (De-Ai)

Glaube Feitosa Highlights

 

 

Ryukyu Kobujutsu

(Seitenanfang)

Ufugusuku Kata - Okinawa Kobudo Renzoku Bunkai

Okinawa Kobudo Nunchaku Kata

Okinawa Kenshikai Shuji no kun Kata

Shiromatsu no kon - Yamanni-Ryu

Ryukyu Kobujutsu - Tekkojutsu, Atsuta Jingu, May 2005

Ryukyu Kobujutsu - Nunchaku, Atsuta Jingu, May 2005

Ryukyu Kobujutsu - Sai, Atsuta Jingu, May 2005

Ryukyu Kobujutsu - Bo versus Sai, Atsuta Jingu, May 2005

Ryukyu Kobujutsu - Bo versus bo, Atsuta Jingu, May 2005

Ryukyu Kobujutsu- Kamajutsu, Atsuta Jingu, May 2005

Martin Nobida - Sakugawa no Kon, Saijutsu & Tuifa-jutsu (Kishaba-ha Yamaneryu)

Martin Nobida - Saijutsu & Tuifa-jutsu (Kishaba-ha Yamaneryu)

Soeishi no kon Sho

Bojutsu, Kinse Fusei

Kobudo Bunkai (Demo)

Katakumite Sueyoshi

Ryubi no Kon, Toshishiro Oshiro

Bo vs. Tinbe/Rochin

Tonfa, Mikio Nishiuchi

Matayoshi Kobudo Doku

Ryubi no Kun, Toshishiro Oshiro

Bo-Jutsu, Hokama Tetsuhiro

Peichin Kumi-Eku, Patrick McCarthy, 8. Dan Apr. 1987 Butokuden

Timbe und Rochin Enbu, Patrick McCarthy, 8. Dan Apr. 1987 Butokuden

 

Japanische Kampf- und Waffensysteme

Aikido / Aikijutsu

Judo (Technik)

Judo (Wettkampf)

 

Jujutsu / Taijutsu / Yawara

Kenjutsu / Bugei / Nihon Kobudo

Ninjutsu

(Seitenanfang)

 

Aikido / Aikijutsu

Ueshiba Morihei at Iwama

Ueshiba Morihei - Clip Collection

History of Aikido - Part 1

History of Aikido - Part 2

Sokumen Iriminage

Aikido Self-defense 01

Aikido Self-defense 02

Aikido Nikajo 01

Aikido Nikajo 02

Tai No Henko

Christian Tissier

Christian Tissier (Demo Paris Bercy 2004)

Christian Tissier (Demo Paris Bercy 2003)

Aikido-Demo, Steven Seagal, 7. Dan

Steven Seagal (Demo 1993)

Aikido Kenji Tomiki Sensei

Joe Thambu Sensei - All Japan Yoshinkan Aikido 2005

div. Aikido Videos auf Yoav Rosental's Seidokan Aikido Homepage

Kenshiro Abbe Jubilee Celebration (2 Std.)

Aikido Demo

Hideki Shiohara Demo

Takemusu Aikido, Hiroshi Isoyama (8. Dan)

Christian Tissier Demo

Aikijutsu, Koshiro Tanaka

Gozo Shioda Doku

 

 

Judo (Technik)

Kata-Guruma and counter

Rikidozan vs. Kimura

Masahiko Kimura - Dokumentation

Masahiko Kimura - div. Judo-Techniken

Judo Promotional Video by the Kyoto Judo Team

div. Judo-Videos auf Judoinfo.com (Kano, Mifune, Ishikawa, Putin, Ohlenkampf, Higashi etc.)

die 40 Gokyo-Würfe (Videos auf Judoinfo.com)

Uchimata (Yasuhiro Yamashita)

Ouchi gari (Yasuhiro Yamashita)

Okuriashi barai (Yasuhiro Yamashita)

Kosen Judo (Dokumentation) 01

Kosen Judo (Dokumentation) 02

The Essence of Judo (Kyuzo Mifune)

Judo Beinhebel (Kyuzo Mifune)

Takahiko Ishikawa

Isao Okano

Kyuzo Mifune 01

Kyuzo Mifune 02

Ichiro Abe

Kime No Kata und Itsutsu No Kata (2 Std.)

Mifune's Goshin Jutsu

Jon Bluming, Ne-Waza Würgetechnik

Jon Bluming, Ne-Waza Hebeltechnik

Toshiharu Kobayashi (8. Dan), Nage no Kata

Anton Geesink Doku

Kosen Judo, Hirata Kanae

 

Judo (Wettkampf)

Judo 101 Ippons (WM Birmingham 1999)

Judo Wettkampf 01 (diverse)

Judo Wettkampf 02 (diverse)

Judo Wettkampf 03 (diverse)

2004 Olympic Trials (San Jose, Kalifornien)

World Police and Fire Games, Indianapolis 2001

Tobi-juji-gatame - Armhebel im Sprung

Judo flying armbar

Karo Parisiyan - Judo in MMA

Yasuhiro Yamashita Wettkampfmitschnitte

Neil Adams, Weltmeisterschafts-Finale 1981

Judo Newaza Highlights

Koshei Inoue - Uchimata (Olympia Sidney 2000 Finale)

 

Ju-Jutsu / Taijutsu / Yawara

Ogawa-Ryu Jujutsu

Ogawa-Ryu Aikijujutsu, Demo Brasilien

Daiwado Jujutsu

Hinoshita Torite Kaizan Takenouchi ryu Jujutsu

Yagyu Shingan Ryu Heijutsu Taijutsu 1

Yagyu Shingan Ryu Heijutsu Taijutsu 2

Yagyu Shingan Ryu Heijutsu Taijutsu 3

Takenouchi-Ryu 1

Takenouchi-Ryu 2

Takenouchi-Ryu 3

Goto ha Yagyu Shingan Ryu Taijutsu 1

Goto ha Yagyu Shingan Ryu Taijutsu 2

Uchuuzenkempo

Isezaki Araki-Ryu Kempo

Sosuishi ryu Kumi Uchi Kata (Sekiryukan, Fukuoka)

Full-Contact Jujitsu

Ju-Jutsu Duo

Yoseikan Budo 01

Yoseikan Budo 02

Yoseikan Budo, Mochizuki Hiroo

Toby Threadgill, Demo 2003

Toby Threadgill, Demo 2005

 

 

Kenjutsu / Bugei / Nihon Kobudo

Shinkendo Demo video, Toshishiro Obata

Shinkendo Tameshigiri, Dan Coglan

Kojokan Demo Video (Shinkendo/Aikijutsu)

Iaido Kata Demonstration, Tomas Ohlsson

Muso Shinden Ryu Iaido Kata 01

Muso Shinden Ryu Iaido Kata 02

Muso Shinden Ryu Iaido Kata 03

Muso Shinden Ryu Iaido Kata 04

Goto ha Yagyu Shingan Ryu Bojutsu 01

Goto ha Yagyu Shingan Ryu Bojutsu 02

Tenshin Shoden Katori Shinto-Ryu: Bo

Tenshin Shoden Katori Shinto-Ryu: Naginata

Tenshin Shoden Katori Shinto-Ryu: Omote Tachi

Tenshin Shoden Katori Shinto-Ryu: Iaido

Tenshin Shoden Katori Shinto-Ryu

Tenshin Shoden Katori Shinto-Ryu Iaijutsu: Risuke Otake Shihan, 1980

Tenshin Shoden Katori Shinto-Ryu, Yoshio Sugino Sensei

Mind Body & Kickass Moves - Japanese Swordmanship, Kuroda Tetsuzan Sensei

Mind Body & Kickass Moves - Yabusame (jap. Bogeschießen zu Pferd)

Kendo Documentation, Teil 1

Kendo Documentation, Teil 2

Kendo Documentation, Teil 3

Kendo Dokumentation, Teil 4

Kendo Dokumentation, Teil 5

Die Kata des Kendo (Saimura Goro und Mochida Seiji)

Tameshigiri - Schnitttests

Nami-Ryu Demonstration (Juni 2006)

Naginata Tameshigiri

Kendo, Hakudo Nakayama, 10. Dan

BBC Way of the Samurai Doku 01

BBC Way of the Samurai Doku 02

BBC Way of the Samurai Doku 03

BBC Way of the Samurai Doku 04

 

Ninjutsu

Mind Body & Kickass Moves - Ninjutsu, Dr. Masaki Hatsumi

SHIDOSHI STEPHEN K. HAYES: Training Then & Now

Ninjutsu Shinobi: Winds of the 34th Generation

Onikudaki, Dr. Masaki Hatsumi

Bujinkan Kaigousuru Taikai 2006

 

 

Chinesische Kampf- und Waffensysteme

Baihe Quan

Hung Gar

Tang Lang Quan

 

Wing Tsun / Wing Chun / Ving Chun

Pakua Quan

sonstige

(Seitenanfang)

 

Baihe Quan

Baihe Quan Demo

White Crane 01

Baihe Quan Videos auf Taomartialarts.com

Baihe Quan Videos auf Fujianbaihe.com

Baihe Quan Saijutsu

 

 

Hung Gar

Hung Gar Doppelschwert

Hung Gar 2-Personen Langstock Form

Hung Gar Bronzeschwert

 

Tang Lang

Meihua-quan

Meihua-shou

Meihua-luo

Beng Bu Quan

7-Star Praying Mantis

Brendan Lei, Demonstration Houston 1987

 

 

Wing Tsun / WIng Chun / Ving Tsun

Wing Chun, Chum Kiu Form, Sifu Yip Man

Wing Chun, Sifu Yip Man Holzpuppe

Mind Body & Kickass Moves - Wing Tsun, GM Leung Ting

div. WT-Videos auf Wingtsunwelt.com (Leung Ting, Kernspecht etc.)

GM Leung Ting Montage

GM Leung Ting Holzpuppenform

Wing Tsun Training, Sifu Bernd Wagner

Wing Tsun, Sifu Victor Gutierrez

Wing Tsun, Sifu Emin Boztepe 01

Wing Tsun, Sifu Emin Boztepe 02

Wing Tsun, Sifu Emin Boztepe 03

Wing Tsun, Sifu Emin Boztepe 04

Wing Tsun, Sifu Emin Boztepe 05

Wing Tsun, Sifu Emin Boztepe 06

Wing Tsun, Sifu Tassos Panagiotoulos

Wing Chun One Inch Punch

Wing Tsun Demo, Sifu Heinrich Pfaff

 

 

Pakua Quan

Wang Shujin Baguazhang (Pakua Chang)

Baguazhang (Pakua Chang, Beijing film)

 

sonstige

Mind Body & Kickass Moves - Dim Mak / Death Touch, Master Duan Bau Hua

Mind Body & Kickass Moves - Fut Gar Kung Fu (Hybrid Animal Style), Sifu William Wan

LungXing WuMa GuiCao Quan - Dragon shape 5 Horse boxing

Wu dip doh- Butterfly knives

Fut Gar LoHan

Sifu Qin Qing Fong, Wuxingbafa Quan

Tai Chi Anwendungen

Chin Na Joint Locks 01

Chin Na Joint Locks 02

Chin Na Joint Locks 03

Chin Na Joint Locks 04

Chin Na Joint Locks 05

Chin Na Joint Locks 06

Chin Na, Taiwan Police

 

Koreanische Kampf- und Waffensysteme

   

Hwa Rang Do - Takedowns

Hwa Rang Do - Chile

Hapkido Selbstverteidigung

Hapkido Demonstration

Taekwondo 01

Taekwondo 02

Poomse Wettkampf, Dang Dinh KyTu

ITF Promo Video

ITF Taekwondo

Taekwondo Demo Festival d'Arts Martiaux Paris Bercy 2006

Taekwondo Trainingscamp Polen 2003 (Dang Dinh KyTu)

Taekkyon 01

Taekkyon 02

div. Taekkyon Videos auf taekkyon.de (Deutscher Taekkyon Zirkel)

 

 

 

Ost- und Südostasiatische Kampf- und Waffensysteme

Modern Arnis

Kali / Eskrima

 

Muay Thai / Muay Boran /Krabi Krabong

Silat

(Seitenanfang)

 

Modern Arnis

Andy Guettner (Hebel Flow-Drill / Hubud)

Andy Guettner (Hebel Flow-Drill / Hubud 02)

Andy Guettner (Hebel Flow-Drill / Hubud 03)

Andy Guettner (Entries Flow-Drill / Hubud)

 

 

Kali / Eskrima

Dan Inosanto Lehrvideo

Dan Inosanto Eskrima Stickfighting

Dan Inosanto Demo 02

Dan Inosanto JKD Demo

Dan Inosanto Interview

90-jähriger Eskrima-Meister

Double-Stick Demo

Pekiti Tirsia Kali

Pekiti Tirsia Kali - Entwaffnung Messer

Pekkiti Tirsia Balisong-Messer

Mind Body & Kickass Moves - Black Eagle Eskrima, Epping Atilo

Mind Body & Kickass Moves - Balitok Eskrima, GM Abner Pasa

Latosa Eskrima Videos auf Wingtsunwelt.com

GM Angel Cabales

Balintawak

Oro Balintawak

Cabales Serrada Escrima 01

Cabales Serrada Escrima 02

Free Stick-Fighting

 

 

Muay Thai / Muay Boran / Krabi Krabong / Lethwei

Mind Body & Kickass Moves - Krabi Krabong

Muay Thai Chaiya Grappling, GM Preang

Krabi Krabong, GM Preang, Bangkok 2005

Krabi Krabong, GM Preang, Bangkok 2006

Malaysian Knife fighting

Burmese Boxing (Lethwei oder Lethawae)

Lethwei-thaing.net

Lethwei 01

 

 

Silat

Reel Combat

Silat Cekak Hanafi Demonstration

Cecep Arif Rahman Eurosport-Demo

Pencak Silat Setia Hati

Silat Pusaka Gayong (Parang) 01

Silat Pusaka Gayong (Parang) 02

Charles Joussot, Pencak Silat FISFO diverse Videos

 

 

 

 

andere Kampf- und Waffensysteme

Brazilian Jiu-Jitsu

Capoeira

 

Krav Maga / Kapap

andere

(Seitenanfang)

 

Brazilian Jiu-Jitsu

Kimura Masahiko vs Hélio Gracie, 1951

BJJ Demo, Rickson & Royler Gracie, Festival d'Arts Martiaux Paris Bercy

Royce Gracie Media Workout

Guillotine choke, Renzo Gracie

Royler Gracie vs a Kempo instructor

Royce Gracie Finishing Moves

Royce Gracie vs. Kung Fu master

Gracie Advance Techniques vol 1a

Gracie Advance Techniques vol 1b

Gracie Advance Techniques vol 1c

Armhebel aus der Guard-Position, Cesar Gracie

Kimura aus der Guard-Position, Cesar Gracie

Takedown-Vermeidung 01, Frank Shamrock

Takedown-Vermeidung 02, Frank Shamrock

Takedown-Vermeidung 03, Frank Shamrock

Brazilian Jiu-jitsu, Paul Thomas

Jean Jacques Machado Highlights

BJJ Harris Academy Highlights 2003

Interview mit Helio Gracie

Rickson Gracie "Choke" (Dokumentation) 01

Rickson Gracie "Choke" (Dokumentation) 02

Rickson Gracie "Fight Science" (National Geographic)

Gracie Ju-Jutsu

 

 

Capoeira

Capoeira, Mestre Paulao Ceara, Batizado 2002

Capoeira 01

Capoeira 02

Capoeira 03

Capoeira 04

Capoeira 05

Capoeira 06

Capoeira Basics

Capoeira Paris 2004

Mar de Itapuã Capoeira

Capoeira, Mestre Cobra Mansa

 


Krav Maga / Kapap

Krav Maga 01

Krav Maga 02

Austrian Krav Maga Association (Werbefilm)

Kapap, Major Avi Nadia

Kapap, Major Avi Nadia Interview

Kapap 01

Kapap 02

Kapap Technik 01

Kapap Technik 02

Kapap Technik 03

Kapap Technik 04

Kapap Technik 05

 

 

andere

Europäisches Ringen, Highlights

 

 

 

 

 

Selbstverteidigung / MMA Training

 

(Seitenanfang)


Erik Paulson Leglock

Matt Thornton - ALIVENESS - martial arts most IMPORTANT THING!

US Army hand o hand combat (39 Minuten)

Mauricio Shogun mit Wanderlei Silva

Blitz-Defense Videos auf Wingtsunwelt.com

Bas Rutten Free-Fight Selbstverteidigungstechniken 01

Bas Rutten Free-Fight Selbstverteidigungstechniken 02

Bas Rutten Selbstverteidigungstechniken

Bas Rutten Anti-As***** Crash-Course

Bas Rutten MMA Highlights

Kombato - Self defense

 

 

 

sonstiges / Kuriositäten

(Seitenanfang)

Leung Ting - Skills of the Vagabound (Tricks entschlüsselt)

George Dillman - No Touch Knockout 01

George Dillman - No Touch Knockout 02

Mind Body & Kickass Moves - Kiai, Sasaki Sensei, Hida-shiki Kyouken-jutsu

Jim Carry - Defense against the knife-attack

Shaolin Demo Tricks explained 01

Shaolin Demo Tricks explained 02